cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi

Přihláška na Vítání občánků a souhlas s uveřejněním blahopřání

Vážení rodiče nově narozených občánků obce, vážení jubilanti

S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků, stejně tak souhlas se zveřejněním jména a příjmení jubilanta v rubrice Blahopřejeme ve zpravodaji obce. 
Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky. Ze stejného důvodu budou blahopřání k narození dítěte a významnému životnímu jubileu zveřejněny ve zpravodaji pouze na základě vašeho souhlasu.

Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat, stejně tak udělit souhlas se zveřejněním blahopřání:

 • osobně v kanceláři úřadu městyse
 • níže vyplněním online formuláře
 • zasláním e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zasláním do datové schránky - ID datové schránky: fakba7w
 • osobně do podatelny úřadu městyse
 • poštou na adresu úřadu městyse

Online formuláře

 • Prosím vyplňte Jméno a příjmení dítěte.
  Prosím vyplňte datum narození dítěte
  Prosím vyplňte adresu trvalého pobytu
  Prosím vyplňte Jméno a příjmení matky.
  Je třeba zvolit zda je či není doručovací adresa stejná. Není-li, formulář vám poskytne další pole na vyplnění adresy pro doručení pozvánky.
  Neplatný vstup

  Kontakt
  Neplatný vstup
  Prosím, napište nám vaši e-mailovou adresu.

  Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou:

  1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých městysem Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků v rozsahu:
  JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO, PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  Neplatný Vstup
  2. se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad Odrou.
  Neplatný Vstup
  Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
  Projev vůle
  Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé 
a svobodné vůle odesláním tohoto formuláře jednoznačně uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

  Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu.
  Neplatný vstup
 • Prosím vyplňte jméno a příjmení jubilanta.

  Prosím vyplňte datum narození dítěte
  Prosím vyplňte adresu trvalého pobytu
  Prosím, napište nám vaši e-mailovou adresu.
  Neplatný vstup
  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
  Kliknutím na "Odeslat" souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a budou použity pouze pro potřeby zveřejnění blahopřání k životnímu jubileu ve zpravodaji městyse.

 

Vytisknout E-mail

Povinně zveřejňované informace - Suchdol nad Odrou

Městys Suchdol nad Odrou
 1. Oficiální název:
  Městys Suchdol nad Odrou

 2. Důvod a způsob založení:
  Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura:
  Zastupitelstvo městyse Suchdol n. O.
  Rada městyse Suchdol nad Odrou
  Výbory městyse

 4. Kontaktní spojení:
  Komenského 318
  742 01 Suchdol nad Odrou
  Česká republika (CZ)
  tel: 556 770 101
  fax: 556 713 210, 556 770 105
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 5. Bankovní spojení:
  Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1765624389/0800

 6. Identifikační údaj IČ:
  IČ: 00298450

 7. Identifikační údaj DIČ:
  DIČ: CZ00298450

 8. Rozpočet v tomto roce:
  Najdete zde

 9. Žádosti o informace:
  Žádost o informace se přijímá na úřadu městyse v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

 10. Příjem žádostí a další podání:
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena, - jaká konkrétní informace je požadována, - kdo žádost podává.
  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 11. Opravné prostředky:
  Způsob odvolání a jeho obsah: - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně, - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
  O odvolání rozhoduje: - obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, - krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 12. Formuláře:
  Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

 14. Nejdůležitější předpisy:
  Najdete zde

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Najdete zde

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
  Najdete zde

 17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
  Základní škola Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Vytisknout E-mail

Nejdůležitější předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".

(poslední aktualizace 26. 6. 2014)

Vytisknout E-mail

Czech POINT Suchdol nad Odrou

logocp210x130

CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Upozornění ! Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Od 2.1.2008 lze na Úřadě městyse Suchdol nad Odrou získat prostřednictvím Czech POINTU ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

Obchodního rejstříku:
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Správní poplatky:
výpis z Katastru nemovitosti
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Obchodního rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Živnostenského rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč

Další informace

Vytisknout E-mail

Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání informace k vyřejným zakázkám firmy Domistav

Poskytnutá informace:
Dne 2.9.2019 byla žadateli poskytnuta informace v požadovaném rozsahu

Přílohy: 


Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 2.9.2019

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání usnesení RM týkajících se výstavby chodníků

Poskytnutá informace:
Dne 12.8.2019 byla žadateli poskytnuta informace v požadovaném rozsahu

Přílohy:


             

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 12.8.2019

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání jména a příjmení uvolněných zastupitelů a zastupitelek

Poskytnutá informace:
Dne 2.11.2017 byla žadateli poskytnuta informace v požadovaném rozsahu

Přílohy:


Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 2.11.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání kopií smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

Poskytnutá informace:
Dne 25.10.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu, a to zasláním požadovaných smluv

Přílohy:

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 25.10.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje vyplnění dotazníku týkající se sociálního bydlení

Poskytnutá informace:
Dne 12.09.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu

Přílohy:

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 12.09.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – týkající se spolupráce při zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Poskytnutá informace:
Dne 13.07.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu

Přílohy: 

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 13.07.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – týkající se soustavy veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

Poskytnutá informace:
Dne 13.07.2017 byla žadateli poskytnuta informace o plánovaném zpracování posportu MK a VO. Momentálně takováto informace neexistuje.

Přílohy: 

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 13.07.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Poskytnutá informace:
Dne 05.04.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu

Přílohy: tabulka rozmístění kontejnerů v roce 2017 

Zpracoval: Iva Hrabovská, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 05.04.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – zaslání investičních plánů obce pro rok 2017

Poskytnutá informace:
Dne 03.04.2017 byl žadateli poskytnut odkaz na rozpočet městyse http://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/dokumenty/rozpocty

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 03.04.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – rozdíl mezi § 80 odst. 3 písm. b) a § 103 odst. 1 písm. e) bod 17, ve stavebním zákoně  č. 183/2006 Sb.

Poskytnutá informace:
Dne 02.03.2017 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace formou zaslání  .

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Miroslav Graclík, SÚ ÚM Suchdol nad Odrou, dne 02.03.2017


 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – rozdíl mezi § 80 odst. 3 písm. b) a § 103 odst. 1 písm. e) bod 17, ve stavebním zákoně  č. 183/2006 Sb.

Poskytnutá informace:
Dne 02.03.2017 bylo žadateli vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Miroslav Graclík, SÚ ÚM Suchdol nad Odrou, dne 02.03.2017


 

Vytisknout E-mail