cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi

Povinně zveřejňované informace - Suchdol nad Odrou

Městys Suchdol nad Odrou
  1. Oficiální název:
    Městys Suchdol nad Odrou

  2. Důvod a způsob založení:
    Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Organizační struktura:
    Zastupitelstvo městyse Suchdol n. O.
    Rada městyse Suchdol nad Odrou
    Výbory městyse

  4. Kontaktní spojení:
    Komenského 318
    742 01 Suchdol nad Odrou
    Česká republika (CZ)
    tel: 556 770 101
    fax: 556 713 210, 556 770 105
    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  5. Bankovní spojení:
    Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1765624389/0800

  6. Identifikační údaj IČ:
    IČ: 00298450

  7. Identifikační údaj DIČ:
    DIČ: CZ00298450

  8. Rozpočet v tomto roce:
    Najdete zde

  9. Žádosti o informace:
    Žádost o informace se přijímá na úřadu městyse v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

  10. Příjem žádostí a další podání:
    V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
    V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
    - komu je žádost určena, - jaká konkrétní informace je požadována, - kdo žádost podává.
    Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
    Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
    Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
    Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
    Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
    Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
    Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

  11. Opravné prostředky:
    Způsob odvolání a jeho obsah: - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně, - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
    O odvolání rozhoduje: - obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, - krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
    O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  12. Formuláře:
    Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

  13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

  14. Nejdůležitější předpisy:
    Najdete zde

  15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
    Najdete zde

  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
    Najdete zde

  17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
    Základní škola Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Vytisknout E-mail